Siirry suoraan sisältöön

Minkälainen on hyvä jätepiste? Mitkä asiat ovat tärkeitä huomioida kun astioita tulee enemmän?

Taloyhtiön jätepiste on usein aitaus, katos tai huone. Jätepiste vaikuttaa asumisviihtyvyyteen, lajitteluaktiivisuuteen ja taloyhtiön kustannuksiin. Se myös lisää pihan turvallisuutta. Toimiva ja hyvän näköinen jätepiste voi osaltaan vaikuttaa asuntoyhtiön arvoon ja asunto-osakkeiden hintoihin. Jätepiste, jonka ohjeistus on ajantasaista ja selkeää kannustaa asukkaitaan lajittelemaan kierrätettävä materiaali jo syntypaikallaan oikein. Näin materiaalit pystytään ohjaamaan uusien tuotteiden valmistukseen.

Jätepisteen suunnittelu

Katso alta Keräämön vinkit, joilla voit suunnitella taloyhtiöllesi toimivan ja turvallisen jätepisteen. Nämä ohjeistukset ovat voimassa Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Siikaisten ja Ulvilan alueella.

Sijainti

Sijainnissa on huomioitava, että sekä asukkaiden, että jäteauton on helppo päästä astioiden luo. Pientaloalueella jäteastioiden minimietäisyys rakennuksista on neljä metriä. Kerros- ja rivitaloissa jätetilan ja ikkunoiden/parvekkeiden etäisyydeksi suositellaan vähintään kahdeksaa metriä. Lisäksi jätetila olisi sijoitettava tarpeeksi pitkälle leikki- ja oleskelualueista.

Jäteastiat on sijoitettava kulutusta kestävälle ja vaakasuoralle alustalle, joka on sopiva niiden siirtelyyn. Siirtoväylän kaltevuus ei saa ylittää 1:5. Kulku jäteastioille on oltava esteetön, eikä sinne saa olla kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Mikäli mahdollista jätetila/astiat kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle ajotietä, jolloin tyhjennysauto pääsee esteettömästi jäteastioiden lähelle.

Jäteaitaus, jossa asukkailla ja astioiden tyhjentäjällä on omat kulkuväylänsä kadulta ja taloyhtiön pihapiiristä.

Lue myös nämä:

Astioiden tyhjennys

Käsin siirrettävät pyörälliset hyötyjäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista.

Syväkeräyssäiliöt tyhjennetään nosturilla varustetulla jäteautolla. Vapaata korkeustilaa tarvitsee vähintään kahdeksan metriä eikä yläpuolella tai läheisyydessä saa olla sähköjohtoja tai kaapeleita. Ympärillä on oltava riittävästi vapaata tilaa jäteautoa varten. Tyhjennyskalusto vaihtelee alueittain, mutta pääsääntöisesti syväkeräyssäiliöt pystytään tyhjentämään, vaikka säiliöiden ja auton välissä olisi ruohoalue. Väliin jäävä aita tai pensaikko saa olla korkeintaan 120 cm korkea. Säiliöitä ei saa tyhjentää paikoitettujen autojen tai esim. kevyen liikenteen väylän yli.

Etukuormaajalla varustettu jäteauto tarvitsee tyhjentämiseen suoran linjan jätesäiliölle. Vapaata korkeustilaa on oltava, kuten syväkeräyssäiliöissäkin kahdeksan metriä.

Mahdollisuus suorittaa astioiden tyhjennys ilman, että jäteauto joutuu peruuttamaan tai peruutusmatka jäisi mahdollisimman lyhyeksi kannattaa huomioida suunnitteluvaiheessa. Tyhjennysauton esteetön pääsy varmistaa, ettei tyhjennys aiheuta tarpeetonta häiriötä eikä vaaranna pihan turvallisuutta. Jätteiden tyhjentämisestä ei myöskään saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle.

Jäteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään neljä metriä. Vapaa kulkukorkeus on neljä metriä. Jos väylät ovat kapeampia tai matalampia tulee jäteastiat olla siirrettävissä käsin. Kääntymiseen jäteauto tarvitsee 20-25 metrin alueen. Väylän on myös kestettävä kuormatun jäteauton paino, joka saattaa olla jopa 30 tonnia.
Jäteastioiden mitoitus

Syntyvään jätemäärään, erilliskeräysvelvoitteisiin ja tyhjennysväliin nähden on kiinteistöllä oltava oikea määrä jäteastioita. Tähän jäteastioiden määrään vaikuttavat muun muassa asukkaiden kulutustottumukset, asukasmäärä- ja rakenne sekä kiinteistön käyttötarkoitus ja asuintyyppi. Jäteastioiden määrä ja koko mitoitetaan asukasmäärän ja tyhjennysvälin perusteella niin, että ylitäyttöä ei tapahdu.

Suuntaa-antavat jäteastiamäärät kiinteistön asukasmäärään suhteutettuna.
Jäteastioiden koot vaihtelevat hieman valmistajasta riippuen. Yleisimmät astiat ovat kooltaan samanlaisia, kuin yllä mainitut.
Jätetilan mitoitus

Mikäli kiinteistöllä päädytään rakentamaan jätekatos tai aitaus, on se rakennettava niin, että sinne mahtuu kaikki kiinteistön tarvitsemat jäteastiat. Suunnittelussa olisi hyvä myös huomioida mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuva jätelaki ja lajitteluvelvoitteet ja mitoitettava se mielellään niin, että katokseen mahtuisi myös jokin lisäastia tarvittaessa.

Sujuvan ja turvallisen tyhjennyksen vuoksi tulisi ovien olla vähintään 400 mm suurinta jäteastiaa leveämmät. 660 litraisen astian esteetöntä liikuttamista varten tilaa tulisi oviaukolle varata n. 1200 mm tilaa. Jätetilassa on oltava tilaa astioiden siirtämiselle ja jokainen astia on oltava tyhjennettävissä niin, ettei sen edestä tarvitse siirtää muita astioita. Useimmin tyhjennettävät tai painavimmat astiat kannattaa sijoittaa lähimmäksi kulkuaukkoa.

Esimerkkikuva 5-9 asunnon taloyhtiön jätekatoksesta.
Helppokäyttöisyys ja siivottavuus

Helpottaakseen astioiden tyhjennystä ovet kannattaa varustaa aukipitolaitteella. Oviin voi kohdistua iskuja, joten ne kannattaa rakentaa tarpeeksi tukeviksi ja vahvistaa tarvittaessa metallivahvikkeilla.

Jos jätetila tai sinne johtava reitti on lukittu, on huolehdittava, että jätteenkuljettajalla on sopiva yleisavain. Tähän sopii esimerkiksi kaksoispesälukko. Mikäli tämä ei ole mahdollista voidaan myös käyttää keräyspaikan välittömään läheisyyteen sijoitettavaa avainsäiliötä, johon kuljettajalla on avain, tai koodilla toimiva lukkojärjestelmä. Jätekatoksen avainta säilytetään avainsäiliössä.

Jätetilassa on huolehdittava riittävästä valaistuksesta. Liiketunnistimella toimivat valot voivat säästää sähkönkulutusta. Myös astioiden siirtoväylän valaistukseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Lintujen ja haittaeläinten vuoksi jätetilan avoimet seinät kannattaa suojata verkolla. Muita huomioon otettavia asioita ovat esimerkiksi lattian materiaali, joka ei saa olla liukas. Lattian kallistukset kannattaa ottaa huomioon. Sulamisvesien ohjaaminen kallistuksilla takaa, ettei valumavedet jää lammikoitumaan tilaan eivätkä jäteastiat jäädy kiinni. Katoksen kattolape suunnataan pois oven edestä katoksen sivuille, jolloin lumi ei estä kulkua katokseen.

Työturvallisuus

Ota suunnittelussa huomioon myös jäteauton kuljettaja ja hänen työturvallisuutensa. Moni edellä mainittu asia vaikuttaa tähän.

Sijainti: Siirtoväylän kaltevuus ei saa ylittää 1:5 ja kulku astioille on oltava esteetön.

Astioiden tyhjennys: Astiat on sijoitettava niin, että jäteautolla pääsee esteettömästi ja turvallisesti tyhjentämään niitä, max. 10 metrin etäisyydelle.

Jäteastioiden mitoitus: On tärkeää mitoittaa astioiden määrä ja koko niin, ettei astioiden ylitäyttöä tapahdu ja astioista tule liian painavia liikuteltavaksi. Sallitut täyttöpainomäärät jätehuoltomääräyksien mukaisesti esimerkkiastioille jätteen mukaan ovat:

 • alle 120 l astiat max. 20 kg,
 • 120–240 l astiat max. 40 kg
 • 241–660 l astiat max. 60 kg.

Jätetilan mitoitus: Turvallisen tyhjennyksen vuoksi jätetilan ovien tulee olla vähintään 400 mm suurinta jäteastiaa leveämmät. Tilassa on oltava tilaa astioiden siirtämiselle ja jokainen astia on oltava tyhjennettävissä niin, ettei sen edestä tarvitse siirtää muita astioita.

Helppokäyttöisyys: Jätetilan mahdollisissa ovissa kannattaa olla aukipitolaite. Jätetilassa on huolehdittava riittävästä valaistuksesta, myös astioiden siirtoväylällä. Lattian materiaali ei saa olla liukas. Kun lattian kallistukset on otettu huomioon, sulamisvedet eivät lammikoidu tilaan ja jäteastiat jäädy kiinni lattiaan. Talvisin taloyhtiön pihan tulee olla hiekoitettu.

Kuljettajan toive: ”Talvisin lumenluonnissa saattaa jätekatoksen eteen jäädä lumivalli, joka jäätyessään estää astioiden liikuttamisen tai jopa jätekatoksen ovien aukeamisen. Tämä olisi hyvä huomioida lumitöitä tehdessä.

Paloturvallisuus

Jätetilan sijoituspaikan suunnittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota paloturvallisuuteen ja ilkivallan estämiseen.

Paloturvallisuutta edistävät:

 • asuinkiinteistön ja jätetilan välinen riittävä etäisyys
 • asiattomien henkilöiden pääsy jätetilaan estetään aitaamalla ja lukitsemalla
 • umpinaisten ulkoseinien rakentaminen jätetilaan
 • jätetilaan ei saa sijoittaa sinne kuulumattomia asioita eikä sitä saa käyttää varastona

Mikäli jätetila on kiinteästi rakennukseen liittyvä, on sen rakentamisessa huomioitava ja jätetilan osastoinnissa noudatettava Suomen rakentamismääräämiskokoelman osan E1 määräyksiä. Rakennuksesta erillään olevan jätetilan paloturvallisuudesta ohjeita antaa pelastusviranomainen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n opas ”Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta” määrää seuraavanlaiset turvaetäisyydet jätteille, jäteastioille ja jätekatoksille rakennuksen räystäslinjasta laskettuna:

 • 4 metriä – yksittäiset 240 l ja 660 l jäteastiat sekä syväkeräysastiat
 • 6 metriä – useamman jäteastian ryhmät
 • 8 metriä – jätekatokset

Lue myös nämä:

Ratkaisuja pieniin tiloihin

Joskus taloyhtiöiden pihat ovat niin pieniä, että usean jäteastian sijoittaminen tontille kaikkien säännösten mukaan aiheuttaa haasteita. Tässä Keräämön vinkkejä tilanteeseen:

 • Taloyhtiöillä voi olla myös kimppa-astioita naapuritaloyhtiön kanssa. Toisen taloyhtiön pihalta voi löytyä sekajäte, kartonki ja muovi ja toisen taloyhtiön sekajäte, lasi ja metalli.
 • Sekajäte on taloyhtiöille kalleinta jätettä. Kunnollisella lajittelulla pystyy vaikuttamaan astioiden määrään, mutta myös vähentämällä astioita ja tihentämällä tyhjennysväliä voi saada tilaa lisää.
 • Jäteastioita voi sijoittaa eri puolille pihaa. Pidemmän tyhjennysvälin astiat voidaan sijoittaa myös erikseen muista astioista, muulle paikalle kiinteistöllä. Tällaisia astioita ovat esimerkiksi lasi ja metalli.
 • Taloyhtiöt sopivat suoraan kuljetusyhtiön kanssa paperin ja sekajätteen keräyksestä. Paperille voi kysyä pienempää astiaa ja tiheämpää tyhjennysväliä, joka sopii taloyhtiön tarpeisiin.
 • Esimerkiksi lasipakkauksille ja metallille on tarvittaessa mahdollista saada 140-litraiset astiat 240-litraisten sijaan.
 • Pienissä pihoissa paloturvaetäisyydet rakennuksiin voi olla mahdottomia toteuttaa. Tällöin on palon leviäminen rakennuksiin estettävä rakenteellisin keinoin. Sekä jätekatos, että yksittäiset jäteastiat voi palo-osastoida paloa estävillä materiaaleilla. Jäteastioille on myynnissä valmiita päälle asetettavia erikseen osastoituja palamattomia kuoria. Mikäli pihassa päädytään käyttämään palo-osastoituja jäteastioita tai astiasuojia, on varmistettava, että ne on asianmukaisesti testattu. Testauksesta on oltava hyväksytyn tarkastuslaitoksen todistus.
Palo-osastoidut astiat ovat kätevä ja tyylikäs ratkaisu pieniin pihoihin.

Muista lukea myös nämä, kun aloitat jätepisteen suunnittelun: